GDPR


Informace o zpracování osobních údajů

Pro případ, že jste naším zákazníkem, odběratelem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své  osobní údaje. Za správu osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) odpovídá firma Praděd vysílač s.r.o., se sídlem Skalička 198, PSČ 783 52,  IČ 25380923
Email : vysilac@hotelpradedvysilac.cz, rezervace@hotelpradedvysilac.cz
Telefon : +420 608 863 373, +420 776 00 1492
Webové stránky : www.hotelpradedvysilac.cz
 (dále jen: „správce )

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, identifikační číslo, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo pasu, víza, národnost, emailová adresa, telefon, cookies, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby, a se souhlasem zákonných zástupců, příp. další údaje nutné k zajištění ubytování nezletilých.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:
Mgr. Jan Nedoma, advokát, zapsaný v seznamu ČAK pod ev.č. 8423, IČO 66234433, se sídlem Nový Malín 426, PSČ 788 03, email : kancelar.advokat@seznam.cz

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky či smlouvy, dále správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
•    plnění smluvních povinností mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
•    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
•    Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je
•    vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní, účetní a daňové údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky,
•    zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 
Správce uchovává osobní údaje
•    po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 6 let od ukončení smluvního vztahu
•    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 6 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby
•    podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
•    podílející se na zajištění provozu služeb,
•    zajišťující marketingové služby.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Za podmínek stanovených v GDPR máte
•    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
•    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
•    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
•    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
•    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
•    právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů,  a v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.
Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2020